Menü Kapat

Sıkça Sorulan Sorular

Program Akreditasyonu; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade etmektedir.

  • Programın adında “Peyzaj Mimarlığı” ifadesi geçmelidir.
  • Program lisans düzeyinde en az 4 (dört) yıllık bir öğretimi kapsamalıdır.
  • Sadece lisans düzeyinde eğitim verilen programlarda, öğretim kadrosunda en az üçü (3) Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahip, toplam en az beş (5) öğretim üyesi bulunmalıdır.
  • Lisans eğitimine ek olarak lisansüstü eğitim de verilen programlarda, öğretim kadrosunda en az dördü (4) Peyzaj Mimarlığı lisans derecesine sahip, toplam en az altı (6) öğretim üyesi bulunmalıdır.
  • Bölüm başkanı Peyzaj Mimarlığı alanında lisans, doktora ya da doçentlik derecesine sahip olmalıdır.
  • Başvuran program mezun vermiş olmalıdır

Lisans ve Yüksek lisans için akreditasyon koşulları BELGELER menüsü altında verilmiştir.

Başvurular her yılın Ocak ayı içerisinde yapılır.

Başvurular Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği’nin İletişim Adresine yapılır.

Başvuru dosyaları (Öz Değerlendirme Raporları-ÖDR) kurumlar tarafından 1 Nisan ile 31 Temmuz tarihleri arasında 4 (dört) aylık sürede hazırlanarak PEMDER’e gönderilmelidir.

Başvuru ve değerlendirme süreci yaklaşık 14 ay sürmektedir.

Akreditasyon konusundaki tüm iş ve işlemler PEMDER’e bağlı, ancak karar alma süreçlerinde bağımsız bir yapı olan Peyzaj Mimarlığı Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (kısa dı ile PAK) tarafından gerçekleştirilmektedir.

PEMDER’e değerlendirme ve akreditasyon için başvuran kurumların ilgili programlarını değerlendirmek üzere PAK tarafından belirlenen 2 öğretim üyesi, 1 sektör temsilcisi ve 1 lisansüstü öğrenciden oluşan takımdır.

Değerlendirme ve akreditasyon için PEMDER’e başvuran yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarının başvurularını değerlendirmek üzere PAK tarafından belirlenen öğretim üyesi, sektör temsilcisi ya da öğrencilerdir.

Program değerlendiriciler, PEMDER’in Program Değerlendiricisi ilanlarına başvuruda bulunan öğretim üyeleri, sektör temsilcileri ve lisansüstü öğrenciler arasından, belirlenen ölçütler çerçevesinde, PAK tarafından seçilmektedir.

Çizelge 4’teki kredi değerleri AKTS ya da yerel kredi olarak girilebilir. “Planlama ve Tasarım Dersleri bu satırlardan en az birini sağlamalıdır ifadesi” Planlama ve Tasarım Dersleri sütunundaki toplam ders saatinin 120/240 AKTS’ye ya da yerel kredi ile hesaplama yapılmışsa toplam yerel kredinin en az % 50’sine karşılık gelmesi gerektiğini ifade etmektedir.

Çizelge 7’deki öğretim üyelerinin mesleki kuruluşlarda, araştırmada ve sanayiye verilen danışmanlıklarda etkinlik düzeyine (yüksek/orta/düşük) ilişkin aşağıdaki esasları göz önüne alabilirsiniz. 

Mesleki Kuruluşlarda

Öğretim üyesi, mesleki kuruluş olarak adlandıracağımız TMMOB’a bağlı odalar, mesleki dernekler ve diğer mesleki kuruluşların çalışmalarına katkı sağlıyorsa ve son 5 yılda bu kurumlarla ilgili çalışmalara 3 ve daha fazla katılım sağlamış ise yüksek, iki çalışmada yer almışsa orta, sadece bir çalışmada yer almış ise ya da 5 yıl öncesinde bazı çalışmalara katkı sağlamış ise düşük, herhangi bir katılım sağlamıyorsa yok olarak tanımlanabilir.

Araştırmada

Öğretim üyesi son 5 yılda TÜBİTAK, COST, BAP vb. ya da belediye ya da kamu kurumlarıyla en az 3 araştırma projesinde yürütücü ya da araştırmacı olarak yer almış ise yüksek, iki projede yer almış ise orta, sadece bir projede yer almışsa ya da 5 yıl öncesinde bazı projelere katkı sağlamış ise düşük, herhangi bir katılım sağlamadı ise yok olarak tanımlanabilir.

Sanayiye verilen Danışmanlıkta

Öğretim üyesi son 5 yılda TEKNOPARKlar bünyesinde bir şirkete sahipse, ortak ya da çalışan olarak yer almış ise, Planlama, Tasarım konusunda hizmet veren bir şirkete danışmanlık vb. katkı sağlamış ise, Yarışma, proje, ihale vb. süreçlerde danışman ya da çalışan olarak ilgili şirkete destek vermiş ise ve bu tür çalışmalarda 3 kez ya da daha fazla yer almış ise yüksek, iki çalışmada yer almış ise orta, sadece bir çalışmada yer almış ise ya da 5 yıl öncesinde bazı çalışmalara katkı sağlamış ise düşük, herhangi bir katılım sağlamadı ise yok olarak tanımlanabilir.